Algemene voorwaarden

Ingangsdatum van de Algemene Voorwaarden van Be Content is 01 januari 2024

U wordt geadviseerd deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen u en Be Content. U wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als ‘Cliënt’.

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Be Content en Opdrachtnemer

de eenmanszaak Be Content, gevestigd en kantoorhoudende te (5211HA) ’s-Hertogenbosch aan Sint Jorisstraat 11; Be Content staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel te name van Paul Moonen.

Algemene Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van Be Content;

Dienst

De dienst die door Be Content wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Cliënt en Opdrachtgever

u, de Cliënt en wederpartij van Be Content bij de Overeenkomst;

Overeenkomst

De overeenkomst van opdracht tussen Be Content en Cliënt waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en)

Be Content en/of Cliënt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Be Content en de Cliënt.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer Opdrachtnemer een andere partij inschakelt om Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
 4. Be Content is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Indien de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 1. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 2. Be Content en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een (on)bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 3. De behandeling heeft betrekking heeft op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 4. Offertes en aanbiedingen van Be Content zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.
 1. Indien de Cliënt zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Be Content een opdracht verstrekt, is Be Content pas aan deze opdracht gebonden nadat zijn deze schriftelijk aan de Cliënt heeft bevestigd.
 2. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Be Content niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4. De Dienst

 1. Be Content verricht zijn Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van zijn dienstverlening, tenzij beide partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
 1. Be Content zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Be Content het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Be Content. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
 2. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

Artikel 5. Verplichtingen Cliënt

 1. De Cliënt verplicht zich om aan Be Content alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Be Content nodig heeft om de Diensten te verrichten. Be Content mag de werkzaamheden opschorten zo lang de Cliënt niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Be Content is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  1. Be Content en de Cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  2. De Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
  3. Be Content geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  4. De Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de Cliënt en Be Content;
  5. Be Content is van mening dat in verband met de problematiek van de Cliënt en de competentie van Be Content, Be Content niet bekwaam is de Cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
  6. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en de Cliënt;
 2. Elke partij heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
 3. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Cliënt geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Cliënt kan bewijzen dat Be Content in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Be Content zijn gefactureerd in verband met de reeds door zijn naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
 4. Wanneer de annulering aan de Client te wijten is dan is de Cliënt tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen die hieruit voortkomen en zal Be Content vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7. Vergoeding en Betaling

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent per bank na de sessie af, tenzij anders afgesproken.
 2. In aanvulling op de bepaling nummer 7.1 is de minimumtijd voor sessies met twee personen anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur.
 3. Indien sprake is van het bepaalde in lid 6.1.f wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 4. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur/ 1 werkdag van te voren te worden afgemeld. Be Content brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer de Cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 5. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 6. De Cliënt dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en De Cliënt is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 7. Indien de Cliënt van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Be Content hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van zijn standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van de Cliënt ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
 8. Be Content is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Cliënt het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die de Cliënt aan Be Content in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij de Cliënt. De Cliënt verstrekt aan Be Content een wereldwijde, niet- exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Be Content berusten, blijven bij Be Content.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Be Content is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Voor zover Be Content aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Cliënt heeft betaald onder de Overeenkomst.

Artikel 10. Varia

 1. De Cliënt is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Be Content aan een derde over te dragen, tenzij de Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven de Partijen gebonden aan de overige bepalingen. De Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van de Partijen zoveel mogelijk benadert.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Be Content gevestigd is.
 1. Be Content houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden overhandigd of medegedeeld.
 2. Uitzondering op 10.4 geheimhoudingsplicht is wanneer de Cliënt zichzelf of anderen (dreigt) ernstige (letsel)schade aan te richten. Hiervoor worden naar eigen inschatting van Be Content de gepaste instanties ingeschakeld zoals de politie en/of crisishulpverlening.
 3. Indien de Cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met de Cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan de Cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 4. Be Content is aangesloten bij de beroepsvereniging van NVPA. De regels van deze beroepsvereniging zijn op Be Content van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over Be Content bij deze beroepsvereniging melden ([email protected]) Be Content is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege tcz.nu
 5. De Cliënt gedraagt zich als een gast; de Client houdt zich aan de (huis)regels van de Be Content. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van Be Content door de Cliënt, zullen op de Cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van Be Content door de Cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 6. Be Content is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de Cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie niet heeft verstrekt.
 7. Be Content is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de Cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Sint Jorisstraat 11, te ’s-Hertogenbosch, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet en andere faciliteiten. Het is niet toegestaan te parkeren op privéterrein. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en parkeergarages.
 8. Be Content houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Hiervoor wordt een factuur gestuurd aan de Cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

Be Content

Paul Moonen

St. Jorisstraat 11

5211HA ’s-Hertogenbosch

Telefoon:        06-52421077

E-mail:           [email protected]

Website:         www.be-content.nl

KvK nr.:          81391137

Persoonlijke AGB-code:       90115628

Praktijk AGB-code:               90092202

RBCZ Licentie:                      230257R

NVPA:                                     105209